Відділи Центру

Закарпатський регіональний центр соціально-економічних і гуманітарних досліджень НАН України (надалі Центр) створений постановою Президії НАН України від 24.05.1995 р. № 149, є державною науковою установою, що заснована на державній власності, перебуває у віданні НАН України і входить до складу Відділення економіки НАН України.

Центр діє відповідно до Конституції України, Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» та інших актів законодавства, Статуту Національної академії наук України, Основних принципів діяльності наукової установи НАН України та власного Статуту, який затверджений Президією НАН України у 2016 р.

Основними завданнями Центру є:

Проведення фундаментальних та прикладних наукових досліджень  у галузі економіки та соціогуманітарних наук, вивчення проблем соціально-економічного розвитку Закарпаття, транскордонного співробітництва з країнами-сусідами, які стали членами Євросоюзу, впливу Євросоюзу на регіональний розвиток, а також можливих наслідків, пов’язаних з його розширенням до кордонів України з метою одержання нових наукових знань та їх доведення до стадії практичного використання.

Перспективні напрями і складові фундаментальних і прикладних досліджень Центру полягають у проведенні регіональних досліджень за наступними векторами:

  • комплексна характеристика соціально-економічного розвитку регіону;
  • адміністративно-територіальний устрій, розвиток територій, в тому числі сільських та гірських;
  • транскордонне співробітництво;
  • консолідація поліетнічних суспільств у транскордонному регіоні тощо.

За дорученням НАН України або з власної ініціативи розробляє прогнози, інформаційно-аналітичні матеріали, пропозиції, рекомендації з певних питань розвитку держави та суспільства, здійснює наукову експертизу відповідно до договорів, укладених з фізичними та юридичними особами в установленому законодавством порядку.

1.2.Організаційна структура Центру

Основними структурними одиницями Центру є два наукових відділи.

З метою підвищення ефективності діяльності  установи та виходячи з нового розподілу напрямів наукових досліджень Відділення економіки НАН України у квітні 2014 року за рішенням Вченої ради Центру змінено назви відділів (Відділ сталого розвитку Карпатського регіону та міжнародного   співробітництва – на Відділ соціально-економічного розвитку регіону, а Відділ гуманітарного розвитку Карпатського регіону – на Відділ перспективного розвитку сільських територій) та визначено основні напрямки їх наукової діяльності (більш детально – у Анкетних матеріалах по кожному відділу).

Основними напрямками наукової діяльності відділів є:

Відділ  соціально-економічного розвитку регіону:

  • регіональний і територіальний розвиток, вплив процесів глобалізації на розвиток регіону, вивчення соціально-економічного розвитку Карпатського регіону (єврорегіону),

– міжнародне економічне співробітництво регіону,  вивчення місця і ролі субрегіонального транскордонного співробітництва з країнами ЄС;

– кластери, можливості та ризики розвитку прикордонних територій;

  • регіональні бюджети і бюджетування.

Відділ перспективного розвитку сільських територій:

  • економічний розвиток сільських територій, соціально-демографічні процеси у них, зайнятість та розселення сільських територій;
  • вивчення проблем регіонального ринку праці, трудової міграції; соціально-трудових відносин, зайнятості;

– комплексне вивчення історії, політології, релігієзнавства, гендерних відносин та молодіжної політики регіону;

  • дослідження етнокультурного розвитку Закарпаття в його взаємозв’язках з історією України та народів сусідніх країн, етапів формування тут українського етносу;
  • адміністративно-територіальний устрій регіону.

Постановою президії НАН України №329 від 20.10.1999 р., на Центр покладено обов’язки по координації діяльності наукових і науково-виробничих підрозділів НАН України, закладів вузівської та відомчої науки в Закарпатті, а постановою Президії НАН України №250 від 6.10.2004 р. за Центром, через відповідну науково-координаційну Раду, закріплено представницькі функції Західного наукового центру НАН і МОН України на Закарпатті.