Інноваційно-орієнтовані регіональні програми

Програми на сайт

Програмно-цільовий метод у забезпеченні інноваційного розвитку Закарпаття

 

 

За матеріалами статті: Удосконалення інструментарію фінансового забезпечення інновацій і «трикутника знань» на регіональному рівні / Чубарь О.Г., Сембер С.В., Матьовка Т.В. // Економіка промисловості, 2018, №2 (82).

 

 

Пошук джерел фінансування інвестиційної та інноваційної діяльності на регіональному рівні пов’язаний з певними обмеженнями, зокрема, з недостатніми обсягами коштів місцевих (регіонального) бюджетів. Програмні підходи в даному випадку залишаються актуальними і дають змогу сконцентрувати недостатню для всіх потенційно важливих заходів ресурсну базу на вирішення окремих пріоритетних для регіону проблем. В Закарпатській області програмно-цільовий метод застосовується шляхом розробки та виконання цільових регіональних програм за такими напрямами: «Соціальні», «Економічні», «Екологічні».

У 2018 р. в Закарпатській області з обласного бюджету передбачено фінансування 54-х програм, з них – 34 соціальні, 14 економічних, 6 екологічних, проте лише окремі з них є дотичними до проблематики інноваційного розвитку соціально-економічної системи (табл.1).

За результатами аналізу табл. 1 можна зробити висновок, що найбільшою мірою інноваційна складова розвитку регіональної економіки представлена в Програмі розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 рр. (Такі програми розробляються кожні два роки і виконуються в рамках реалізації Стратегії розвитку Закарпатської області на період до 2020 р.). Саме цією Програмою передбачено підтримку інноваційно-орієнтованих суб’єктів малого і середнього підприємництва, впровадження інноваційних технологій та запровадження «трикутника знань», а також виокремлено перелік фінансових інструментів і джерел фінансування запланованих заходів інноваційного спрямування, серед яких найбільш застосовуваними є пряме фінансування за рахунок коштів обласного бюджету (в межах відповідних програм), а також кредитування на пільгових умовах та компенсація відсоткових ставок за кредитами.

Можемо констатувати, що попри всі переваги програмно-цільового методу, його інноваційне спрямування на регіональному рівні є обмеженим – лише 14,8 % програм передбачають розвиток, застосування чи створення нових інноваційних продуктів, послуг, управлінських підходів тощо. Єдиної комплексної програми (чи стратегії) інноваційного розвитку в Закарпатській області на теперішній час немає. При розробці та втіленні програм в частині їх фінансового забезпечення домінантним є наголос на кошти обласного бюджету.

Результати виконання програм у цілому, а також у контексті фінансування заходів інноваційного спрямування, є невтішними, оскільки кошти було виділено в основному за Програмою енергоефективності та енергозбереження, що саме по собі є позитивним фактом, однак передбачає лише диверсифікацію видів палива (перехід на твердопаливні котли), заміну віконних систем, а також фінансову підтримку ОСББ (табл.1). Вказані напрями забезпечують підвищення енергоефективності домогосподарств та комунальної сфери, однак не містять у собі принципових інноваційних рішень, здатних хоча б на середньострокову перспективу посилити позиціювання регіонального бізнесу на ринку інновацій.

Також слід відзначити, що дві програми з розвитку галузей сільськогосподарського виробництва взагалі не фінансувались. Також не отримала фінансування Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 рр. Негативно характеризує інноваційну активність та інноваційний потенціал промислових підприємств області той факт, що з 1 млн. грн., виділених за Програмою розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 рр., використано лише 105,4 тис. грн. (трохи більше 10%) через практичну відсутність поданих підприємцями заявок. Отже, програмний метод в регіоні не орієнтований на досягнення інноваційних цілей і є в даному контексті неефективним.

 

 

 

Таблиця 1

Регіональні цільові програми в Закарпатській області у 2018 р., що містять інноваційну складову, та інструменти фінансування*

№ п/п Повна назва і напрям реалізації програми Наявність в програмах структурних підрозділів, напрямків чи цілей, пов’язаних з інноваційним розвитком Передбачені програмою фінансові інструменти / джерела фінансової підтримки Стан виконання програм / застосування інструментів
1.         Програма енергоефективності та енергозбереження Закарпатської області на 2016-2020 роки

Напрям «Соціальні»

Мета програми: розширення обсягів використання і сфери застосування нетрадиційних і відновлювальних джерел енергії, використання інноваційних технічних, технологічних, організаційних рішень, створення економічно привабливих умов для інвестиційних проектів у регіоні; оптимізація паливно-енергетичного балансу області за рахунок збільшення частки альтернативних, відновлювальних та місцевих видів енергоресурсів; впровадження енергоефективних проектів, спрямованих на термомодернізацію житлових будинків з метою приведення їх теплотехнічних характеристик до нормативних показників. Відшкодування частини відсоткової ставки за кредитами, отриманими населенням на заходи з енергозбереження, проводитиметься відповідно до Порядку відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів В рамках державної програми «теплих кредитів» були задіяні чотири банки: «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Укрексімбанк», «Приватбанк». За час функціонування програми видано:

·         897 кредитів фізичним особам на твердопаливні котли на загальну суму 17,0 млн. грн., зокрема у 2017 р. – 125 кредитів на суму 3,0 млн. грн.;

·         7264 кредити фізичним особам на енергоефективне обладнання та матеріали на загальну суму 169,8 млн. грн., зокрема у 2017 р. – 3202 кредити на суму 82,7 млн. грн.;

·         24 кредити ОСББ на загальну суму 2,9 млн. грн., зокрема у 2017 р. – 12 кредитів на суму 1,9 млн. грн.

2.         Програма поводження з твердими побутовими відходами у Закарпатській області на 2016-2020 роки

Напрям «Соціальні»

Один з очікуваних результатів Програми: нові технології по роздільному збору, вторинній переробці, компостуванню, захороненню залишків на екологічно безпечних полігонах. Кошти бюджетів усіх рівнів, в тому числі фонду охорони навколишнього природного середовища;

кошти підприємств, залучених у сфері ТПВ;

кошти за комунальні послуги від споживачів за збір та вивезення ТПВ, від продажу відходів, як вторинної сировини; гранти, кредити міжнародних організацій, благодійні внески; іноземні інвестиції та кошти юридичних і фізичних осіб; кредити міжнародних та вітчизняних фінансово-кредитних установ

У 2016-2017 рр. кошти для впровадження зазначених заходів не виділялись. На 2018 р. передбачено з обласного бюджету 2,0 млн. для відшкодування витрат, пов’язаних з виготовленням проектно-кошторисної документації для будівництва сміттєпереробного комплексу
3.         Обласна цільова програма «Власний дім» на 2016 – 2020 роки

Напрям «Соціальні»

Розвиток інфраструктури села, розвиток особистих селянських господарств, сфери послуг сільського та зеленого туризму та забезпечення участі в інвестиційно-інноваційних проектах, впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій з максимальним переходом на енергоносії місцевого і вітчизняного походження (альтернативні види палива). Надання пільгових (під 3 % річних) кредитів індивідуальним забудовникам за рахунок державного та місцевих бюджетів у пропорціях, визначених КМУ; залучення різних джерел фінансування на впровадження Програми У 2017 р. зареєстрована 181 угода щодо надання кредитів на заходи з енергозбереження (заміна вікон) мешканцям сільських населених пунктів, з яких 1 було розірвано з ініціативи позичальника. Профінансовано 168 угод на загальну суму 6,9 млн. грн. Очікують реалізації 12 угод обсягом 0,5 млн. грн.
4.         Програма розвитку та підтримки галузі рослинництва в області на 2016-2020 роки

Напрям «Економічні»

 

Безпосередньо інноваційної цілі не ставиться, проте ряд заходів носить інноваційний характер: розвиток органічного землеробства, зростання обсягів виробництва органічної сільськогосподарської продукції та сировини рослинного походження,  можливості її реалізації, виходу на міжнародний ринок, а також збільшення кількості впровадження нових екологічних технологій у зерновиробництві, картоплярстві, овочівництві, садівництві, виноградарстві та ягідництві. Кошти обласного бюджету в межах Програми за пріоритетними напрямками; кошти на відшкодування с/г підприємствам до 100 % (загальною потребою в коштах 500,0 тис. грн.)  на витрати, пов’язані із сертифікацією органічних продуктів Заходи по програмі за період її дії не фінансувались
5.         Програма розвитку та підтримки тваринництва, птахівництва і бджільництва в області на 2016-2020 роки

Напрям «Економічні»

Безпосередньо інноваційної цілі не ставиться, проте ряд заходів носить інноваційний характер: поліпшення стану відтворення поголів’я ВРХ та свиней, молочних, м’ясних якостей худоби і свиней у   господарствах усіх форм власності, покращення генетичного потенціалу сільськогосподарських тварин. Кошти обласного бюджету в межах Програми для доплат або часткового відшкодування вартості певних видів робіт, закупівлі тварин тощо Заходи по програмі за період її дії не фінансувались
6.         Програма розвитку туризму і курортів у Закарпатській області на 2016-2020 роки

Напрям «Економічні»

Безпосередньо інноваційної цілі не ставиться, проте ряд заходів носить інноваційний характер (для регіону та мікрорівня): обслуговування (переклад мовами  Європейського Союзу, розробка електронних додатків до смартфонів та інших гаджетів), підготовка інформації для туристичних порталів, сайтів тощо

Кошти обласного бюджету в межах Програми для виконання  певних видів робіт на рівні регіону, надання пільгових кредитів для започаткування власної справи у сфері сільського туризму Розробка порталу zaktour.gov.ua  – 30,9 тис. грн.; підготовка інформації для туристичних порталів – 5,0 тис. грн.; переклад статей – 7,0 тис. грн.
7.         Програма формування позитивного міжнародного інвестиційного іміджу та залучення іноземних інвестицій у Закарпатську область на 2016-2020 роки

Напрям «Економічні»

Мета і основні завдання Програми:

реалізація заходів щодо інноваційного розвитку промислових підприємств області, в які передбачено залучати іноземні капіталовкладення; стимулювання залучення іноземних інвестицій у наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність

Кошти обласного бюджету в межах Програми для виконання заходів інституційного забезпечення, інформаційної підтримки залучення інвестицій,

реалізації пріоритетних  інвестиційних проектів області

Заходи щодо стимулювання залучення іноземних інвестицій в інноваційну діяльність по зазначеній Програмі не фінансувались
8. Програма розвитку малого і середнього підприємництва в області на 2017 – 2018 роки

Напрям «Економічні»

Створення сприятливих умов для розвитку малого і середнього підприємництва, інноваційно-інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності суб’єктів малого і середнього підприємництва надання підтримки інноваційно-орієнтованим суб’єктам малого і середнього підприємництва; організація засідань у форматі «круглих столів» щодо обговорення конкретних дій, формулювання запитів, розроблення та впровадження інновацій, що стосуються діяльності суб’єктів підприємництва; започаткування конкурсу «Кращий підприємець по впровадженню інноваційних технологій»; запровадження «трикутника знань» на практиці; створення умов для розвитку ринку ІТ на території Закарпатської області через організацію навчальних заходів (курсів, семінарів, форумів, обговорень тощо) для молоді; організація та проведення конкурсу бізнес-планів та стартапів серед студентів м. Ужгорода та Закарпатської області; організація та проведення маркетингових досліджень з метою визначення потреб на ринку нових технологій, зацікавленості суб’єктів підприємництва у використанні інновацій на виробництві та при наданні послуг; забезпечення роботи та поновлення інформації в розділі «Інноваційна діяльність» на офіційному сайті облдержадміністрації та у ЗМІ Кошти обласного бюджету в межах Програми надання фінансової поворотної допомоги з обласного бюджету суб’єктам підприємницької діяльності;фінансова підтримка діяльності малих та середніх підприємств через надання поворотної фінансової допомоги на пільгових умовах або через часткове відшкодування з обласного бюджету відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів У 2017 р. з обласного бюджету виділено 1,0 млн. грн. для відшкодування відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого і середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів. Використано 105,4 тис. грн. у зв’язку із незначною кількістю поданих заявок (лише від двох підприємців)

*Складено авторами за даними Закарпатської обласної ради

 

Традиційні і достатньо давно відомі інструменти фінансового супроводу, якими є кошти місцевих бюджетів, що використовуються через програмно-цільові механізми, потребують подальшого вдосконалення. Регіональні програми та проекти носять переважно соціально-інфраструктурний характер. Навіть ті з них, що містять інноваційну компоненту, здебільшого передбачають фінансування лише окремих заходів організаційно-технічної та консультативної підтримки; частина регіональних програм взагалі не фінансується через брак коштів. З метою вдосконалення та підвищення ефективності програмно-цільового методу в сфері інновацій доцільно суттєво скоротити кількість програм економічного напрямку і спрямувати обмежені фінансові ресурси в найбільш важливі та пріоритетні сфери (підприємства) регіональної економіки з метою підтримки тих з них, що спроможні забезпечити комерціалізацію інновацій. Актуальною вважаємо розробку Регіональної стратегії (програми) інноваційного розвитку та підтримки «трикутника знань» з чітким виділенням заходів, обсягів і джерел її фінансування.

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *